Gabriel Boroi,Carla-Alexandra Anghelescu-Curs de Drept civil.Partea general[.Cuprinde și "Actul juridic civil.Definiție și clasificare".

Actul juridic civil.Definiție și clasificare

Pentru a ne face cât mai bine înțeleși în secțiunea blogului nostru o vom lua sa zicem așa cu începutul și anume cu câteva noțiuni de baza din Partea generala a Dreptului civil.În acest articol vom discuta câte ceva despre actul juridic civil.

1.Definiția actului juridic civil

Actul juridic civil este o moanifestare de voință făcută cu intenția de a produce efecte juridice,adica de a naște,modifica sau stinge raporturi juridice.Elementele definitorii ale actului juridic civil sunt:

-prezența unei manifestări de voință care să provină de la un subiect de drept civil (persoană fizică sau persoană juridică)

-manifestarea de voință trebuie exprimată cu intenția de a naște,modifica sau stinge raporturi juridice.

Acum vom trece strict la clasificarea actelor juridice civile

2.Clasificarea actelor juridice civile

Actele juridice civile se clasifică în funcție de mai multe criterii.

1)În funcție de numărul părților avem :acte juridice unilaterale,bilaterale și multilaterale.

Actele juridice unilaterale sunt acele acte juridice din care reiese voința unei singure părți.Aici putem da ca exemplu de act juridic unilateral testamentul,acceptarea moștenirii,renunțarea la moștenire ,denunțarea unilaterală a unui contract (În măsura în care legea permite).

Actul juridic bilateral reprezintă voința a două părți.Sunt acte juridice bilaterale majoritatea contractelor (vânzare-cumpărare,donație,rentă viageră,locațiune,arendare etc.)

Actul juridic plurilateral este rezultatul voinței concordante (acordului de voințe ) a trei sau mai multor părți.Un asemenea act este contractul de societate civilă ,dacă afost încheiat de cel puțin 3 asociați.

2) După scopul urmărit la încheierea lor deosebim acte juridice cu titlu oneros și cu titlu gratuit.

Actul juridic cu titlu oneros este acela prin care fiecare parte urmărește un interes în schimbul obligațiilor asumate .De exemplu în contractul de vânzare-cumpărare vânzatorul așteaptă sa obțină plata prețului,iar cumpărătorul așteaptă să obțină bunul solicitat.

La rândul lor actele juridice cu titlu oneros se clasifică în acte comutative și acte aleatorii,.Actele comutative sunt acele acte juridice în care la momentul încheierii lor ,existența drepturilor și obligațiilor este certă ,iar întinderea acestora este determinată sau determinabilă.[art 1173 alin (1 ) C civ)].

Actele juridice aleatorii sunt acele acte cu titlu oneros ,prin natura lor sau prin voința părților oferă cel puțin uneia dintre părți șansa unui câștig și o expune totodată la riscul unei pierderi ce depind de un eveniment viitor și incert[art. 1173 alin (2)bC. Civ.].Dintre actele juridice cu titlu oneros aleatorii menționăm contractul de rentă viageră, de întreținere,de joc sau prinsoare ,de asigurare,convenția de constituire a unui uzufruct viager

Actul juridic cu titlu gratuit este acela prin care una dintre părți urmărește să procure celeilalte părți un beneficiu fără să obțină în schimb vreun avantaj.Aici putem include donația,comodatul ,împrumutul de consumație fără dobândă ,împrumutul de consumație.contractul de voluntariat,legatul.Actele juridice cu titlu gratuit se împart în liberaități și acte dezinteresate.Actele dezinteresate sunt acele acte juridice cu titlu gratuit prin care dispunătorul procură un beneficiu cuiva fără sa își micșoreze patrimoniul.Liberalitățile sunt acele acte juridice cu titlu gratuit prin care dispunătorul își micșorează patrimoniul cu folosuk patrimonial procurat gratificatului .Sunt liberalități donația,legatul,mecenatul.

3)După criteriul efectului lor avem acte juridice constitutive,translative,declarative .

Actul juridic constitutiv este acela care dă naștere unui drept subiectiv care nu a existat anterior.Aici putem menționa :instituirea unui uzufruct,contractul prin care se instituie un drept de gaj,contractul de ipotecă,convenția de partaj .Actele juridice translative sunt acelea prin care se stramută un drept subiectiv din patrimoniul unei persoane în patrimoniul altei persoane .Aici putem enumera cateva exemple de acte juridice translative contractul de vânzare cumpărare,donația,cesiunea de creanță.

Actul juridic declarativ este acel act prin care se confirmă sau se consolidează un drept subiectiv preexistent.Aici putem include actul confirmativ ,tranzacția.

4 )În raport cu importanța lor actele juridice pot fi de conservare,de administrare și de dispoziție.

Actele juridice de conservare sunt acelea prin care se urmărește preîntâmpinarea pierderii unui drept subiectiv.Sunt acte de conservare întreruperea unei prescripții ,înscrierea unei ipoteci sau a unui privilegiu somația ,punerea peceților etc.

Actele juridice civile de administrare este acel act juridic prin care se juridice consensuale,solemne,urmărește o normală punere în valoare a unui bun sau patrimoniu.Sunt considerate acte de administrare :culegerea fructelor,asigurarea unui bun,locațiunea unui bun etc.

5) Un alt criteriu de clasificare al actelor juridice este în funcție de modul lor de formare.Aici avem acte juridice consensuale,solemne și reale.

Actele juridice consensuale sunt acelea care iau naștere prin simpla manifestare de voință a părții sau a părților neînsoțită de nici un fel de formă.Aici putem include o largă varietate de contracte pentru care nu este necesară forma scrisă.Despre forma actului juridic civil vom discuta într-un articol viitor.

Actul juridic solemn este acel act juridic pentru care nu este suficientă doar simpla manifestare de voință ci acesta trebuie să îmbrace o anumită formă prescrisă de lege.Această formă se cere pentru validitatea actului juridic respectiv (forma ad validitatem).Sunt acte juridice solemne testamentul,donația,contractul de ipotecă etc.

Actul juridic real este acel act juridic pentru care manifestarea de voință trebuie sa fie insoțită și de predarea bunului .Aici putem include ambele forme ale împrumutului,atât cel de folosință cât și cel de consumație,gajul cu deposedare,depozitul ,darul manual etc.

6 ) După criteriul conținutului lor ,actele juridice se clasifică în patrimoniale și nepatrimoniale.

Actele juridic civil patrimonial este acela al cărui conținut este evaluabil în bani.Includem aici drepturile reale și drepturile de creanță.Pentru a fi mai expliciți aici exemplificăm faptul că dreptul de proprietate este un drept patrimonial.

Actele juridice nepatrimoniale sunt acelea ale căror conținut nu este evaluabil în bani .De exemplu înțelegerea unor părinți ca un copil din afara căsătoriei să ia numele unuia dintre ei,sau numele lor reunite este un act juridic civil nepatrimonial.

7)Acte juridice între vii și acte juridice pentru cauză de moarte

Actele juridice între vii(inter vivos ) sunt acele acte juridice care își produc efectele în timpul vieții autorului (necondiționat de moartea acestuia ).Majoritatea actelor juridice sunt acte între vii.

Actele juridice pentru cauză de moarte (mortis causa ) sunt acele acte juridice care își produc efectele după moartea autorului lor,un astfel de act fiind făcut tocmai în considerarea morții acestuia.Un astfel de act este testamentul.

8) Acte juridice civile subiective și acte juridice civile condiție

dupa criteriul rolului voinței părților în stabilirea conținutului lor distingem între acte juridice subiective și acte juridice condiție.

Actele juridice civile subiective sunt acele acte al căror conținut este determinat prin voința autorului sau autorilor lui.Majoritatea actelor juridice sunt subiective.

Actele juridice civile condiție sunt acele acte juridice în care părțile își exprimă voința numai în privința nașterii lui,conținutul acestuia fiind predeterminat de norme de la care părțile nu pot deroga.Ca exemplu de act juridic condiție putem include căsătoria.

9) Acte juridice civile pure și simple și acte juridice afectate de modalități

După legătura lor cu modalitățile (termen,condiție,sarcină) avem acte juridice pure și simple și acte juridice afectate de modalități

Actele juridice pure și simple sunt acele acte juridice care nu sunt afectate de modalități .Enumerăm aici actul juridic de opțiune succesorală,actul juridic de renunțare la moștenire ,recunoașterea filiației,căsătoria,adopția etc.

Actele juridice afectate de modalități sunt acele acte care cuprinde o modalitate (un termen,o condiție,o sarcină).Aici putem enumera câteva contracte :donația ci sarcină,renta viageră,asigurarea )

10 )Acte juridice civile principale și acte juridice civile accesorii

După criteriul raportului dintre ele distingem între acte juridice principale și acte juridice accesorii .

Actele juridice principale sunt acelea care au o existență de sine stătătoare ,existența lor nedepinzând de existența altui act juridic.În circuitul civil cele mai multe sunt acte juridice principale.

Actele juridice accesorii sunt acele acte care nu au o existență de sine stătătoare ,depinzând de încheierea altor acte juridice.Aici putem enumera clauza penală,fidejusiunea,arvuna,contractul de gaj,arvuna,contractul de ipotecă etc.

11)Acte juridice civile cauzale și acte juridice civile abstracte

După legătura cu cauza avem Acte juridice cauzale și abstracte

Actele juridice civile cauzale sunt acele acte care implică analiza cauzei (scopului ) lor ;în cazul în care cauza lipsește,este ilicită sau imorală,acel act juridic este lovit de nulitate.Cele mai multe acte juridice sunt cauzale .

Actele juridice abstracte sunt acelea a căror valabilitate nu depinde de o cauză.Apariția actelor juridice abstracte a fost impusă de nevoile circuitului civil și comercial.Aici vorbim despre titlurile de valoare.

12 ) Acte juridice civile strict personale și acte juridice care pot fi încheiate prin reprezentant

Actele juridice civile strict personale sunt acelea care nu pot fi încheiate decât personal,nefiind nevoie de prezența vreunui reprezentant.Aici pot fi incluse testamentul,căsătoria,recunoașterea unui copil.Deși majoritatea actelor juridice sunt strict personale,ele pot fi încheiate și prin reprezentant.

13 ) Acte juridice numite și acte juridice nenumite

După reglementarea și denumirea lor legală actele juridice sunt numite și nenumite.

Actele juridice numite sunt acelea care au o denumire stabilită prin lege dar și o reglementare proprie.

Prin act juridic nenumit se înțelege acel act juridic care nu se bucură de o reglementare proprie.

14) Acte juridice cu executare dintr-o data și acte juridice cu executare succesivă

O ultima clasificare este cea după modul de executare a actelor juridice ,adica ,dintr-o dată și cu executare succesivă.

Actul juridic cu executare dintr-o dată este acela pentru a cărei executare presupune o singură prestație din partea debitorului.

Actele juridice cu executare succesivă sunt acele acte a căror executare presupun prestații eșalonate.

Aceasta este o clasificare destul de cuprinzătoare a actului juridic civil.Desigur că în viața cotidiană încheiem acte juridice .Pentru cei interesați atașăm aici practic alfabetul dreptului privat care constă în partea introductivă a dreptului civil care se numește Drept civil.Partea generală.Ea cuprinde noțiuni despre aplicarea și interpretarea legii civile,raportul juridic civil ,actul juridic civil cu definiția,clasificarea,condițiile,efectele dar și despre sancțiunea numită nulitate.Ultimul capitol al acestei cărți ii este rezervat prescripției extinctive.Oricum în articolele următoare vom mai analiza unele din aceste instituții.Mai jos este cartea care nu este destinată doar studenților și practicienilor ci și celor interesați.

Drept civil.Partea generală

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *