Arhive categorii: Procedură civilă

Gabriel Boroi-Drept procesual civil-ediția a 5-a revăzută și adăugită.Cuprinde "Competența materială a instanțelor judecătorești".

Competența materială a judecătoriei

Vom încerca să analizăm în acest articol competența instanțelor judecătorești.Ea e de mai multe feluri și anume generală,materială și teritorială.Noi vom analiza aici competența materială a instanțelor judecătorești în procesul civil.

1.Noțiunea și clasificarea competenței

a )Definiția competenței

Competența poate fi definită ca fiind aptitudinea recunoscută de lege unei instanțe judecătorești sau unui alt organ cu activitate jurisdicțională de a judeca un anumit litigiu.Uneori ,competența este definită ca fiind însușirea unei cauze de a intra în sfera de jurisdicție a unei instanțe .

2.Clasificarea competenței

Întrucât litigiile civile sunt soluționate nu numai de instanțele judecătorești ,ci și de alte organe cu activitate jurisdicțională ,în cazurile expres prevăzute de lege ,precum și datorită faptului că instanțele judecătorești sun organizate pe linie ierarhică și pe circumscripții teritoriale,se pune problema clasificării normelor de competență .Există 4 tipuri de competențe ale instanțelor judecătorești și anume :

-competență generală și competență jurisdicțională

– competență absolută și competență relativă

3.Competența materială a instanțelor judecătorești

a )Competența materială a judecătoriei

În Codul de procedură civilă competența materială a judecătoriei este reglementată de art. 94 pct. 1 a-k pe care le vom analiza pe rând.Așadar judecătoria judecă în primă instanță :

a) cererile date de Codul civil ]n competen’a instan’ei de tutel[ ;i de familie ,]n afar[ de cazurile ]n care prin lege se prevede ]n mod expres altfel.Codul civil prevede instituirea instanței de tutelă și de familie (instanța de tutelă ) ca formațiune jurisdicțională competentă în materia persoanelor fizice și a familiei.

b ) cererile referitoare la înregistrările în registrele de stare civilă ,date de lege în competența instanțelor judecătorești .Intră în categoria cererilor vizate de art .94 pct.1 lit. b) C. proc. civ. ,în primul rând cererile prevăzute de art. 100 C. civ. ,referitoare la anularea ,completarea sau modificarea actelor de stare civilă și a mențiunilor înscrise pe acestea.Nu intră în această categorie cererile privind rectificarea actelor de stare civilă și a mențiunilor înscrise pe marginea acestora deoarece ele sunt de competența primarului unității administrativ-teritoriale ,care are în păstrare actul de stare civilă [art. 58 alin.(1) din Legea nr.119/1996 ;art.100 alin.(2) C. civ.

c ) cererile având ca obiect administrarea clădirilor cu mai multe etaje,apartamente sau spații aflate în proprietatea exclusivă a unor persoane diferite ,precum și cele privind raporturile juridice stabilite de asociațiile de proprietari cu alte persoane fizice sau persoane juridice după caz;

d ) cererile de evacuare

e ) cererile referitoare la zidurile și șanțurile comune ,distanța construcțiilor și plantațiilor , dreptul de trecere , precum și orice servituți și alte limitări ale dreptului de proprietate prevăzute de lege , stabilite de părți ori instituite pe cale judecătorească.Cererile la care se referă această dispoziție privesc limitele legale, judiciare ori convenționale ale dreptului de proprietate imobiliară,în cadrul raporturilor de vecinătate cum sunt cele reglementate de art. 602-625 C. civ. ,și de art. 660 și urm. C.civ. Prin urmare sunt de competența judecătoriei litigiile referitoare la limitele legale ale dreptului de proprietate privată precum : folosirea apelor , picătura streșinii ,distanța și lucrările intermediare cerute pentru anumite construcții.lucrări și plantații,vederea asupra proprietății vecinului etc.

f ) cererile privitoare la strămutarea de hotare și cererile în grănițuire.

Aici sunt doar câteva lucruri despre competența materială a judecătoriei .Mai multe despre acest lucru se găsesc în cărțile de specialitate.Una dintre ele este mai jos.

Gabriel Boroi,Mirela Stancu-Drept procesual civil

Această carte se adresează atât practicienilor în drept,studenților la facultățile de profil,dar și celor interesați de desfășurarea și etapele procesului civil.Mai multe titluri în materie găsiți răsfoind secțiunea noastră „Drept civil”