Corneliu Bârsan-Drept civil.Drepturile reale principale-o carte pentru studenții anului II de la Drept ,dar și pentru pregătirea admiterii în profesii juridice

Dreptul de proprietate privată

În acest articol vom dezbate câteva lucruri referitoare la dreptul de proprietate.După cum se știe,dreptul de proprietate îmbracă două forme și anume,proprietatea publică și cea privată.În acest articol vom dezbate doar dreptul de proprietate privată.

1.Definiția dreptului de proprietate privată

Dreptul de proprietate privată este acel drept subiectiv asupra unor bunuri,altele decât cele care alcătuiesc domeniul public în temeiul căruia titularul său exercită posesia ,folosința și dispoziția în putere proprie și interes propriu în limitele determinate de lege.

2.Titularii dreptului de proprietate privată

Din art. 553 alin .(1 ) C.civ . rezultă că titular al dreptului de proprietate privată poate fi orice subiect de drept civil,adică orice persoană fizică sau persoană juridică de drept privat sau de drept public,deci inclusiv statul și unitățile administrativ-teritoriale.În acest sens art. 6 din Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar republicată dispune că „domeniul privat al statului și respectiv akl comunelor ,orașelor , municipiilor și județelor este alcătuit din terenurile dobândite prin modurile prevăzute de lege ,precum și din terenurile dezafectate conform legii,din domeniul public.Conform art. 286 alin .(2 ) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ ,domeniul public al statului este alcătuit din bunurile prevăzute în art. 136 alin. (3) din Constituție precum și cele prevăzute în Anexa care curinde bunurile care aparțin domeniului public al statului.Conform art. 136 alin.(3) din Constituție „Bogățiile de interes public ale subsolului,spațiul aerian,apele cu potențial energetic valorificabil de interes național ,plajele,marea teritorială,resursele naturale ale zonei economice și ale platoului continental precum și alte bunuri stabilite de legea organică ,fac obiectul exclusiv al proprietății publice „.De precizat e faptul cĂ legea nr. 215/2001 a administrației publice locale a fost abrogată și înlocuită cu O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ.

3.Obiectul dreptului de proprietate privată

Poate forma obiectul dreptului de proprietate privată ,orice bun mobil sau imobil,cu excepția celor care fac obiectul exclusiv al proprietății publice.

4.Conținutul dreptului de proprietate privată

a ) Atributele dreptului de proprietate

Așa cum reiese din conținutul art. 555 C.civ .prin conținutul dreptului de proprietate privată(ca și cel al dreptului de proprietate publică) desemnăm atributele acestui drept care sunt în număr de 3 :

-posesia (jus possidendi )

-dispoziția (jus abutendi )

– folosința (jus fruendi )

1)Posesia

Pe temeiul acestui atribut al dreptului la proprietate privată ,(proprietarul ) are posibilitatea de a exercita o stăpânire efectivă a lucrului în materialitatea sa,,direct și nemijlocit prin putere proprie,și în interes propriu ,fie de a consimți ca stăpânirea să fie exercitată în numele și în interesul lui de către o altă persoană.Un exemplu ar fi cam așa ,mașina unei persoane este lăsată în posesia unchiului său pentru a avea grijă de ea,cat timp el,proprietarul este plecat în străinătate.

2) Folosința

Prin acest atribut se desemnează facultatea conferită titularului dreptului de proprietate privată de a uza de lucrul său și de a pune lucrul în valoare prin exploatarea acestuia în propriul său interes , dobândind în proprietate fructele pe care le poate obține din acesta.Cu referire la fructe ,în doctrina civilă se face referire și la venituri ,însă acestea se includ tot în categoria fructelor ,fiind ceea ce este cunoscut drept fructe civile.

Dobândirea fructelor poate fi rezultatul exploatării directe și nemijlocite a lucrului de către titlularul dreptului de proprietate,dar și al cedării folosinței lucrului către o altă persoană în schimbul unei sume de bani.

3) Dispoziția

Prin acest atribut se înțelege prerogativa titularului dreptului de proprietate privată de a dispune de lucru .Poate fi vorba fie de dispoziția materială,fie de cea juridică.Prin dispoziția materială se înțelege prerogativa titularului dreptului de proprietate de a dispune de substanța lucrului,prin consumare ,transformare sau chiar distrugere ,desigur cu respectarea prevederilor legale.Prin dispoziția juridică se desemnează prerogativa de a înstrăina lucrul sau de a constitui asupra lui drepturi reale în favoarea altor persoane.De reținut că prerogativa dispoziției este specifică dreptului de proprietate și nu se mai întâlnește la nici un alt drept real.

5.Caracterele juridice ale dreptului de proprietate privată

Caracterele juridice ale dreptului de proprietate privată sunt :

-caracterul absoplut

-caracterul exclusiv

-caracterul perpetuu

a ) Caracterul absolut

Titularul dreptului de proprietate privată are posibilitatea de a trage toate foloasele de pe urma lucrului respectiv,de a profita de toată utilitatea pe care i-o conferă acesta și de a efectua toate actele materiale sau juridice conform nevoilor și intereselor sale.Cu toate acestea dreptul de proprietate cunoaște anumite limitări ,adică anumite restricții pe care le vom și analiza.

b ) Caracterul exclusiv al dreptului de proprietate privată

Prin caracterul absolut al dreptului de proprietate privată se înțelege că titularul acestuia exercită singur toate atributele dreptului de proprietate privată ,cu excluderea tuturor celorlalte persoane ,acestea având obligația de a nu face nimic de natură a aduce atingere dreptului titularului.Acest caracter cunoaște unele limitări ,anume atunci când există un dezmembrământ al dreptului de proprietate privată.Firește că aici ne referim la superficie,uz,uzufruct,abitație,servitute etc.

c )Caracterul perpetuu al dreptului de proprietate privată

Prin caracterul perpetuu al dreptului de proprietate se înțelege ,pe de o parte că dreptul de proprietate nu are o durată limitată în timp ,iar pe de altă parte că dreptul de proprietate nu se pierde prin neîntrebuințare din partea titularului.

Mai mult dreptul de proprietate își păstrează calitatea sa abstractă de drept real cât timp lucrul există în sensul că :

  • înstrăinarea lucrului nu este de natură să sting[ dreptul de proprietate,ci dreptul se va regăsi în patrimoniul dobânditorului deci înstrăinarea transmite dreptul de proprietate fără să îl stingă
  • dreptul de proprietate nu se pierde prin moartea titularului .

Și acest caracter al dreptului de proprietate privată cunoaște unele limitări .Astfel în cazul exproprierii este posibil să se schimbe natura și conținutul dreptului.De asemenea unele acțiuni în revendicare sunt totuși prescriptibile extinctiv sau supuse unui termen de decădere.

Analiza dreptului de proprietate cuprinde o sferă ceva mai largă și va urma ca în articolele viitoare să discutăm si despre limitări ,despre circulația juridică a imobilelor dar și despre acțiunile în justiție referitoare la dreptul de proprietate.

Desigur ca materia dreptului civil este una vastă .Una dintre cărțile destul de interesante care tratează problematica drepturilor reale,inclusiv a dreptului de proprietate este scrisă de avocatul Valeriu Stoica și se găsește mai jos .

Corneliu Bârsan-Drept civil.Drepturile reale principale-oferta eMAG

Desigur că mai există și alte cursuri de drept civil care tratează problematica dreptului de proprietate privată și ale drepturilor reale principale.Unul dintre ele este aici.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *